fbintgyt

logo1

Privātuma Politika

(Jūsu datu drošībai)

PĀRZINIS UN TĀ KONTAKTINFORMĀCIJA
1. Personas datu pārzinis ir ārsts-psihoterapeits Tarass Ivaščenko (turpmāk – ārsts).
2. Kontaktinformācija (arī jautājumos par personas datu apstrādi un informēšanai par iespējamiem pārkāpumiem): e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , tālr. +371 29881571
3. Izmantojot šo kontaktinformāciju, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi vai iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu.

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA
4. Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai (turpmāk tekstā Datu subjekts) informāciju par personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot Datu subjekta personas datus.
5. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
• fiziskām personām – pacientiem vai klientiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem) kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (pacientam, klientam) saņem vai nodod Ārstam jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.), darbiniekiem un sadarbības partneriem;
• Ārsta interneta mājaslapas apmeklētājiem.
6. Ārsts rūpējas par Datu subjekta privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro
tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI UN TIESISKAIS PAMATS
7. Ārsts apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
• veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un administrēšanai:
• pacienta identificēšanai;
• pacienta pieraksta pie ārsta noformēšanai;
• pacienta medicīniskās dokumentācijas noformēšanai saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
• atgādinājumiem pacientiem par paredzēto vizīti pie ārsta;
• ārsta konsultāciju veikšanai;
• pacientu veselības stāvokļa izvērtēšanai;
• norēķinu administrēšanai un grāmatvedības/finanšu un nodokļu pārvaldībai;
• pacientu iebildumu izskatīšanai un kvalitātes kontrolei;
• pacientu lojalitātes veicināšanai, apmierinātības mērījumiem;
• līguma ar pacientiem sagatavošanai un noslēgšanai.
• mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
• informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem
• normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
• informācijas Valsts vienotās medicīnas informācijas sistēmas (E – veselība) ievadei;
• iesniegumu, sūdzību un pretenziju izskatīšanai un apstrādei;
• saistošo normatīvo aktu izpildei, organizatoriskai pārvaldībai, plānošanai un
• uzskaitei (t.sk lietvedība, procesu, pakalpojumu, informācijas sistēmu, personu uzskaite utt.);
8. Ārsts apstrādā personas datus, balstoties uz šādu tiesisko pamatu:
• medicīniskas diagnozes noteikšanai, ārstēšanas nolūkos (Regulas 9. panta otrās daļas h) punkts);
• ar datu subjekta (pacienta) piekrišanu (Regulas 9. panta otrās daļas a) punkts, Pacientu tiesību likuma 10. panta otrā daļa);
• normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu Ārstam saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus vai ārējos normatīvajos aktos noteiktās datu subjekta tiesības (Regulas 9. panta otrās daļas b) punkts, Pacientu tiesību likuma 10.pants);
• gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga, lai īstenotu vai aizstāvētu Ārsta likumīgās intereses tiesā (Regulas 9. panta otrās daļas f) punkts);
• gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga, lai nodrošinātu Ārsta leģitīmās intereses (organizēt efektīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas procesu, nodrošināt efektīvu pacientu vizīšu pieteikšanas un atsaukšanas procesu, saņemt samaksu par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem);
• gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga līguma ar datu subjektu (pacientu) izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (Regulas 6. panta pirmās daļas b) punkts);
• gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta (pacienta) vai citas fiziskas personas vitālas intereses (Regulas 6. panta pirmās daļas d) punkts).
9. Ārsta rīcībā esošie un pakalpojumu sniegšanas / ārstēšanas laikā iegūtie personas dati tiek izmantoti:
• pacienta ārstēšanai vai iespējami kvalitatīvāka pakalpojuma sniegšanai;
• ārsta darbības nodrošināšanai.

APSTRĀDĀJAMO PERSONAS DATU APJOMS
10. Savā pamata darbībā Ārsts no Datu subjekta primāri iegūst pamata informāciju, kas nepieciešama ārstniecības pakalpojumu sniegšanai un saziņas nodrošināšanai:
• Vārds;
• Uzvārds;
• Personas kods (identifikācijas numurs);
• Telefona numurs un/ vai e-pasta adrese;
11. Pakalpojumu sniegšanas ietvaros Ārsts no Datu subjekta un no citām trešajām personām var iegūt papildu informāciju par iepriekšējiem ārstniecības gadījumiem, informāciju, kas tiek iegūta konkrētās ārstniecības epizodes ietvaros u.c.
12. Konkrēts informācijas apjoms ir atkarīgs no attiecīgā sniedzamā pakalpojuma specifikas un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē pakalpojuma sniegšanas vai ārstēšanas nosacījumus.

INFORMĀCIJAS NODOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM
13. Ārsts neizpauž trešajām personām personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas, ārstniecības procesā vai līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par pakalpojumu raksturu, būtību u.c., izņemot:
• ja trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu);
• ja saņemta skaidra un nepārprotama datu subjekta piekrišana;
• normatīvajos aktos paredzēt ajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, tajos noteiktajā kārtībā un apjomā;
• normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Ārsta likumīgo interešu aizsardzībai;

14. Ārsts nodrošina, ka tās rīcībā esošie personas dati tiek izsniegti tikai pašam Datu subjektam. Datu izsniegšana trešajām personām, t.sk., ar Datu subjektu saistītajām personām, tiek veikta tikai ar Datu subjekta rakstveida piekrišanu vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
15. Ārsts neveic datu nodošanu gadījumos, ja tas nevar pārliecināties par Datu subjekta identitāti vai pastāv aizdomas, ka Datu subjekta uzrādītā identitāte nesakrīt ar tā patieso identitāti.
16. Veicot datu nosūtīšanu ar e-pasta palīdzību Ārsts īsteno pasākumus attiecīgo datu aizsardzībai, piemērojot datu piekļuves aizsardzības metodes.
17. Ārsts nenodod jūsu personas datus vai jebkādu citu informāciju par jums apstrādei ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas Zonas.

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS
18. Personas dati tiek glabāti cik nepieciešams Privātuma politikā noteikto mērķu sasniegšanai, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar normatīvajiem aktiem. Datu glabāšanas laika posma noteikšanai tiek izmantoti kritēriji, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajam, piemēram, prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana, noilguma ievērošana u.tml., kā arī ievērojot fizisko personu tiesības, piemēram, nosakot datu glabāšanu uz laika periodu, kādā var tikt pieteikti ar darījumu saistītie prasījumi, ja tādi rastos.
19. Ārsts glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem:
• kamēr tiek izpildītas no starp Ārsta un Datu subjekta līguma izrietošās saistības
• vai Datu subjektam tiek sniegts veselības aprūpes pakalpojums;
• kamēr Ārstam pastāv normatīvajos aktos noteikts pienākums glabāt attiecīgos datus;
• kamēr tiek pilnībā izskatīts un/vai izpildīts Datu subjekta lūgumā/iesniegumā minētais;
• kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits
• datu apstrādes likumīgs pamats.
20. Iestājoties nosacījumiem, kas nosaka, ka tālāka personas datu uzglabāšanas vairs nav nepieciešama, personas dati tiek dzēsti.

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS
21. Lai saņemtu pilnīgāku informāciju par jūsu tiesībām, lūdzam jūs iepazīties ar attiecīgajiem tiesību aktiem un vadlīnijām. Jums ir šādas tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem:
• tiesības piekļūt personīgajai informācijai, kas ir mūsu rīcībā;
• tiesības pieprasīt veikt neprecīzas mūsu rīcībā esošās jūsu personīgās informācijas labojumus;
• tiesības pieprasīt jūsu datu dzēšanu;
• tiesības ierobežot datu apstrādi;
• tiesības iebilst pret datu apstrādi;
• tiesības uz datu pārnešanu;
• tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;
• tiesības atsaukt piekrišanu.
Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Ārsta pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti Ārsta interesēs. Jūs varat īstenot savas tiesības elektroniskā pasta veidā, nosūtot iesniegumu uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI UN TIESĪBAS TO ATSAUKT
22. Persona piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, dod rakstveidā klātienē Ārstam vai nosūtot e-pasta veidā, kas ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu.
23. Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pašā veidā, kādā tā dota un šādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam,turpmāk netiks veikta.
24. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad personas piekrišana bija spēkā.
25. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskiem pamatiem (piemēram,saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem vai noslēgto līgumu).

MĀJASLAPAS APMEKLĒJUMI UN SĪKDATNES
26. Apmeklējot Ārsta mājas lapu, var tikt izmantotas sīkdatnes, par ko Datu subjekts tiek informēts
Mājas lapas apmeklējuma laikā. Apmeklējot mājaslapu, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad to informācija tiek nodota trešajai personai, un tiem piekrīt. Attiecīgi, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana. Ja izmantojot vietni vai mājaslapu lietotājs noslēdz līgumu – sīkdatņu apstrāde vajadzīga līguma ar lietotāju izpildei, vai, lai Ārsts izpildītu savu likumisku pienākumu vai īstenotu likumīgas intereses.
27. Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Firexox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietņu funkcijas. Jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājaslapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama. Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, var tikt izmantotas obligātās sīkdatnes, funkcionālās sīkdatnes, analītiskās sīkdatnes un mērķēšanas sīkdatnes.
Obligātās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt lietotājam nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus vai pakalpojuma pieteikšanu. Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.
Funkcionālās sīkdatnes. Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.
Analītiskās sīkdatnes. Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlies, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm vietnes īpašnieka vietā saskaņā ar tā norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas – datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google Adwords.
Mērķa (reklāmas) sīkdatnes. Mērķa (reklāmas) sīkdatnes izmanto, lai apkopotu informāciju par lietotāja apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piedāvātu tieši konkrētam lietotājam interesējošus Ārsta vai sadarbības partneru pakalpojumus vai adresētu konkrētā lietotāja izrādītajai interesei atbilstošus piedāvājumus. Parasti šīs sīkdatnes ar vietnes īpašnieka atļauju atbilstoši norādītajiem mērķiem izvieto trešās personas, piemēram, Google Adwords. Mērķa sīkdatnes lietotāja galiekārtā tiek uzglabātas pastāvīgi.
28. Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.
29. Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ.
30. Ārsts neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu vai profilēšanu attiecībā uz fiziskām personām.
31. Ārsta mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Ārsts nenes atbildību.

Grozījumi Privātuma politikā
Ārstam ir tiesības vienpusēji mainīt šo Privātuma politiku. Tā aktuālo versiju padarīsim pieejamo mājaslapā www.ivascenko.com

Разработано с JooMix.